​ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ (12:10:2017)

ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಪ್ಪ ಅ 12: ಕಲಿಯುಗಾಬ್ದ 5119 ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ 1940 ಹೇವಿಲಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಶರದ್ ಋತು ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಅಷ್ಟಮಿ ತಿಥಿ ಆದ್ರಾ೯ ನಕ್ಷತ್ರ ಗುರುವಾರ

​ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ (11:10:2017)

ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಪ್ಪ ಅ 11: ಕಲಿಯುಗಾಬ್ದ 5119 ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ 1940 ಹೇವಿಲಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಶರದ್ ಋತು ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಷಷ್ಠಿ ತಿಥಿ ಮೃಗಶಿರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಬುಧವಾರ

​ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ (10:10:2017)

ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಪ್ಪ ಅ 10: ಕಲಿಯುಗಾಬ್ದ 5119 ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ 1940 ಹೇವಿಲಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಶರದ್ ಋತು ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಪಂಚಮಿ ತಿಥಿ ರೋಹಿಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಗಳವಾರ

​ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ (08:10:2017)

ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಪ್ಪ ಅ 08: ಕಲಿಯುಗಾಬ್ದ 5119 ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ 1940 ಹೇವಿಲಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಶರದ್ ಋತು ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ತದಿಗೆ ತಿಥಿ ಭರಣಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಭಾನುವಾರ

​ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ (06:10:2017)

ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಪ್ಪ​ ಅ 06: ಕಲಿಯುಗಾಬ್ದ 5119 ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ 1940 ಹೇವಿಲಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಶರದ್ ಋತು ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಕೃ.ಪಾಡ್ಯ ತಿಥಿ ರೇವತಿ ನಕ್ಷತ್ರ ಶುಕ್ರವಾರ

​ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ (04:10:2017)

ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಪ್ಪ ಅ 04: ಕಲಿಯುಗಾಬ್ದ 5119 ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ 1940 ಹೇವಿಲಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಶರದ್ ಋತು ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಚತುರ್ದಶಿ ತಿಥಿ ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಬುಧವಾರ

​ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ (03:10:2017)

ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಪ್ಪ ಅ 03: ಕಲಿಯುಗಾಬ್ದ 5119 ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ 1940 ಹೇವಿಲಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಶರದ್ ಋತು ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ತ್ರಯೋದಶಿ ತಿಥಿ ಶತಭಿಷಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಮಂಗಳವಾರ

​ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ (02:10:2017)

ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಪ್ಪ ಅ 02: ಕಲಿಯುಗಾಬ್ದ 5119 ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ 1940 ಹೇವಿಲಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಶರದ್ ಋತು ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದ್ವಾದಶಿ ತಿಥಿ ಧನಿಷ್ಠಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಸೋಮವಾರ

​ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ (01:10:2017)

ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಪ್ಪ ಆ 01: ಕಲಿಯುಗಾಬ್ದ 5119 ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ 1940 ಹೇವಿಲಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಶರದ್ ಋತು ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ಏಕಾದಶಿ ತಿಥಿ ಶ್ರವಣಾ ನಕ್ಷತ್ರ ಭಾನುವಾರ

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ (30:09:2017)

  ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಪ್ಪ ಸೆ 30: ಕಲಿಯುಗಾಬ್ದ 5119 ಶಾಲಿವಾಹನ ಶಕ 1940 ಹೇವಿಲಂಬಿ ಸಂವತ್ಸರ ದಕ್ಷಿಣಾಯನ ಶರದ್ ಋತು ಆಶ್ವಯುಜ ಮಾಸ ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷ ದಶಮಿ ತಿಥಿ ಉತ್ತರಾಷಾಢ ನಕ್ಷತ್ರ ಶನಿವಾರ
error: ವಾಟ್ಸ್-ಆಪ್/ಫೇಸ್‘ಬುಕ್‘ನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ :)